در ســوگ یک رؤیا

هر که به من می‌رسد، بوی قفس می‌دهد/ جز تو که پر می‌دهی، تا بپرانی مرا

مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
2 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
15 پست
مرداد 94
20 پست
تیر 94
17 پست
خرداد 94
25 پست
اسفند 93
12 پست
بهمن 93
9 پست
دی 93
11 پست
آذر 93
5 پست