آره... این تویی!

هیچ آدمی توی این دنیا نیست که نتونه عوض بشه. یه موقعی یه کاری می‌کنیم، ولی بعدش عوض می‌شیم. یکی دیگه یه کاری می‌کنه، باز این ماییم که عوض می‌شیم. هر لحظه‌ی زندگی‌مون با لحظه‌ی دیگه‌اش فرق می‌کنه. وقتی اون لحظه می‌گذره، یه زمان تازه‌ای شروع می‌شه و ما یه آدم دیگه‌ای می‌شیم. تو زندگی‌مون زندگی خیلی از آدم‌های دیگه رو هم می‌بینیم. بعد برمی‌گردیم و به گذشته‌مون نگاه می‌کنیم و می‌پرسیم: این من بودم؟ این زندگی منه؟ جوابش ساده‌اس... آره! این تویی... و این هم زندگیته!

/ 2 نظر / 30 بازدید
لبخندپلاستیکی

بخوام بگم خیلی سخت میشه. [گل]