زندگی اتفاق خوبی بود...

- ما از زندگی چی می‌خوایم؟
+ همه چی!
- زندگی به ما چی می‌ده؟
+ هر چیزی که تونستیم بگیریم رو!

/ 3 نظر / 34 بازدید
لبخندپلاستیکی

, "every time I hear the word "life I feel like a solider whom they have put him on the front line and he just fights for his life !just for being alive [گل]

لبخندپلاستیکی

!not at all a soldier at such situation(on the front line) cant think about "life" ... he also doesn't fight for a better life ... even does not know why he is fighting for he just fights for !"being alive" !!! so do I [گل]

behin

واي چه حرف خوبي هميشه تو ذهنم ميمونه سپاس